کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تبریک و شاد باش جمعی از معلمان اخراجی سال ۵۹ سنندج

۲۶ بهمن تبلوری از عظمت و شکوفای حزبی است که در سال ۱۳۵۷ به صورت علنی درآمد که بازوی مسلح طبقه کارگر و قشر پایین وزیر دست جامعه بود که با جان فشانی اکثر معلمان گردستان و به ویژه سنندج در میان مردم طبقه کارگر جامعه رواج داده شد که توانست با خوشنامی اکثر عزیزان این حزب در زمانی کوتاه به حزبی مطرح در خاورمیانه شود.ما جمعی از معلمان اخراجی سال ۵۹ سنندج تا آخرین قطره خونمان با کومله و آرمانهای کومله پیمان تازه خواهیم که پای آرمان هایمان ایستاده و برایش تبلیغ می کنیم.در همین راستا پیام تبریک خود را آراسته این حزب کادرها و تمامی پیشمرگان صفوف کومله می کنیم.

زنده باد سوسیالیزم

زنده باد کومله

از طرف جمعی از معلمین اخراجی سال ۵۹ سنندج