کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

تاریخ دوبار تکرار می شود!

 

کارل مارکس متفکر انقلابی تغییر نە تفسیر ، رزمندە خستگی ناپذیر راە رهایی کارگران ، خالق سرمایە و گروندریسە و دهها اثر ماندگار و جاودانە دیگر ، رهبر برجستە جنبش کارگری و کمونیستی طبقە کارگر جهانی ، در کتاب مشهور و بە یاد ماندی خود “هجدهم برومر لوئی بناپارت ” نوشت ، ” خود هگل در جایی اظهار می‌کند که تمام وقایع بزرگ و شخصیت‌های جهان تاریخی دوبار ظاهر می‌شوند. او فراموش می‌کند اضافه کند که: بار اول به‌صورت تراژدی، بار دوم به‌صورت نمایش کمدی. …..” 

امروز در برابر چشمان همە ما، تغییر تراژدی بە کمدی اتفاق افتاد. جریان شکست خوردە ، تفرقە انداز و فحاش کمونیسم کارگری و شاخە و شعب آن تحت عنوان “حکمتیست” کە بیشتر بە فرقەهای مذهبی می مانند، بعد از جدایی “متمدانە” در سال ١٩٩١ از حزب کمونیست ایران و کومەلە ، بە دلیل اختلافات دور اخیر در حزب کمونیست ایران و اعلام جدایی محفل “کمیتە اجرایی ” از این حزب ، با شانتاژ و هارت و پورت، دوبارە پاگرفتە و هر آنچە شایستە خودشان است، نثار کومەلە و تاریخ افتخارآمیز آن میکنند. بە همت کمیتە اجرایی سابق حزب کمونیست ایران ، فرقەهای حاشیەای کمونیسم کارگری و حکمتیست های خط دار و بی خط و عناصر هوچی و فحاش از قبیل ایرج فرزاد کە سی سال است منزوی و مشغول خودزنی است و معرف حضور همە ، از جملە کمونیست کارگریها نیز هست ، هر آنچە شایستە و لایق خودشان است بە سوی  کومەلە پرت کردە و میکنند . این جماعت “اصحاب کهف” از غار بیرون آمدە و از بیکاری ، کاری یافتند و بار دیگر عقدە گشایی و نفرت پراکنی علیە کومەلە کە بخشی از هویت و کارنامە  آنان و از شرایط عضویت در این فرقەها است ، در دنیای مجازی ” طوفان درفنجان” برپا کردند. نقش تخریب گرانە جریانات کمونیسم کارگری از خط رسمی و غیرە رسمی فرقەهای مذهبی حکمتیست ، تا افراد منفرد و هرکسی کە عکسی با “لیدرها” گرفتە است، در شکل قمەکشی و تهدید بە سربریدن و “پس بگیر” و ” توبە کن ” تا آمادگی برای “محاکمە و دادگایی در سوئد و اقلیم کردستان” ، هر انسان منصفی را بە یاد اقدامات گروەهای اسلامی بنیادگرا در گوشە و کنار جهان می اندازد.  این جریانات و شاخە و شعب آن بە شدت مذهبی ، عقب ماندە ، هوچی ، دروغگو و بی پرنسیپ هستند. هرآنچە لایق ، شایستە و بایستە خودشان است بە مخالفین سیاسی خود نسبت می دهند. تاریخ آنان ، تاریخ بازندگان و زندانیان در حاشیە رویدادها و وقایع مهم سیاسی است . 

اما آنچە این بار ، این “اصحاب کهف ” را از خواب در “غار بیهوشی” بیدار کرد، تاریخ ٣٠ سال گذشتە را از تراژدی بە کمدی تبدیل نمود، مجادلات دور اخیر حزب کمونیست ایران بود کە بە همت کمیتە اجرایی این حزب و ناتوان از هدایت تشکیلات در گردبادی کە خود ایجاد کردە و بر کل تشکیلات تحمیل نمودە بود، فرصت را در اختیار فرصت طلبان قرار داد تا در این بازار جنگ و معرکە گیری بە شکار ماهی بپردازند، اما لاک پشت صید کردند. غوغاسالاران آنچە طی ٣٠ سال اخیر بە کف نیاوردە بودند ، بە خیال خام خود تصور میکردند، در چند روز  تصاحب می کنند. زهی خیال باطل! اما آنچە در این میان از همە مضحک تر بود ، اقدامات “قهرمانانە” کمیتە اجرایی سابق حزب کمونیست ایران و محفل همراهش است . کمیتە اجرایی تاریخ مصرف گذشتە حزب کمونیست ایران، در اقدامی بی سابقە و بە دور از هرگونە موازین و پرنسیپ حزبی ، ٣ فرمان  خارق العادە صادر کرد کە در میان هیچکدام از احزاب و جریانات نە تنها چپ ، انقلابی و کمونیست ، بلکە در صفوف لیبرالهای متمدن نیز بی سابقە بود. این کمیتە و بویژە دبیر آن کە تبحر خاصی در بحران آفرینی دارد،٣ فرمان “حکومتی “صادر کرد کە در تاریخ صد سالە چپ ایران بی سابقە و بر پیشانی ایشان و آنان حک شد . این ٣ فرمان عبارتند از : 

١_بدون تقبل کوچکترین زحمت در اشارە بە یک بند و تبصرە از اساسنامە حزب کمونیست ایران ، پنج عضو کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران منتخب کنگرە ١٢ را از عضویت نە تنها کمیتە مرکزی کە طبق اساسنامە تنها در اختیار کنگرە است ، بلکە از حزب نیز اخراج کردند. تصور کنید اگر این کمیتە مرکزی تاریخ مصرف گذشتە در حکومت بود ، همچون استالین دو_سوم اعضای کمیتە مرکزی را سربەنیست نمیکرد؟

٢_ همزمان،  دو کمیتە و ارگان رسمی و معتبر حزبی کە مطابق اساسنامە ، منتخب کنگرە و کنفرانس های رسمی تشکیلاتی هستند ،از جملە کمیتە مرکزی کومەلە با نمایندگی ٩٥درصد از اعضا ، کادرها ، پیشمرگان و تشکیلات محل کار و زیست ، و همچنین کمیتە خارج کشور حزب با نمایندگی ٧٥درصد از اعضا حزب و برگزیدە در یک انتخابات دمکراتیک را از صفوف حزب اخراج نمودند. 

٣_ طی یک “حکم حکومتی” دیگر و با فرمان “لیدر” و همراهانش ، ٢١ نفر را بعنوان “کمیتە رهبری کومەلە ” ، نە کمیتە مرکزی ، انتصاب و رو بە بیرون معرفی کردند.

این ٣ سکاندال سیاسی و تشکیلاتی و بدعت نامیمون در تاریخ حزب کمونیست و دیگر کمونیست های انقلابی بی سابقە است و در کارنامە کمیتە اجرایی و کمیتە مرکزی منتخب کنگرە ١٢ حزب کمونیست ایران همفکرش کە ٧ سال از صدارت آنان بر حزب کمونیست ایران میگذرد، بە سان لکە تاریک در کارنامە آنان خواهد ماند. بارها گفتیم و نوشتیم کە اختلاف آنان سیاسی نیست ، چپ و راست ، بلشویک و منشویک ، کمونیست و ناسیونالیست ، جعلی و محصول ذهن معیوب است . آیا این ٣ فرمان چیزی جز این حقیقت را اثبات میکند ؟ 

چپ انقلابی و رادیکال ایران ، کمونیست های مبارز و با پرنسیپ ، دلسوزان کومەلە و حزب کمونیست در برابر هجمە کمونیسم کارگری و سکاندالهای سیاسی و تشکیلاتی کمیتە اجرایی و ١٥ عضو هفت سال در مسند قدرت این حزب، چە عکس العملی از خود نشان خواهند داد؟ تاریخ بی رحم است ، قضاوت خواهد کرد و کسی را نخواهد بخشید. 

 

شنبە ٢٢ فوریە ٢٠٢٢