کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تائید حکم یکسال حبس تعزیری پروین محمدی

طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان البرز حکم دادگاه بدوی مبنی بر یکسال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام برای “پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده” تأیید شده است.

پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به همراه علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در روز ششم اردیبهشت در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده و پس از پانزده روز بازداشت به قید کفالت آزاد شده بودند. در همین خصوص اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران را دهن کجی به کل طبقه کارگر ایران می داند و از تمامی کارگران و نهادهای کارگری در ایران و در سطح جهان میخواهد تا نسبت به سرکوب وحشیانه کارگران در ایران اعتراض نمایند.