کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تأیید حکم حبس و تبعید علیه سهند نورمحمدزاده

سهند نورمحمدزاده،از بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی ژینا توسط شعبه یک دادسرای امنیت اوین به شش سال حبس و 10 سال تبعید محکوم گردید.

به گفته وکیل وی نامبرده: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ابتدا اتهام محاربه سهند نورمحمدزاده را رد و حکم او را غیرقانونی خوانده بود اما اکنون همان شعبه اتهام محاربه را تأیید کرده ولی اعدام را به تبعید به کهنوج کرمان تقلیل داده است.همچنین افزود:برای آنها غیرقابل باور است که یک شعبه دیوان عالی کشور در یک پرونده و یک موضوع، ظرف دو یا سه ماه،دو حکم متفاوت صادر کرده باشد.گفته می شود که شعبه ۲۹ دادگاه تهران ۱۶ آبان‌ماه‌ سال گذشته این جوان ۲۷ ساله را به اتهام «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» محاکمه کرده بود.