کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه کمیته دانشجویان کردستان برای گسترش اعتراضات

روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه،کمیته دانشجویان کردستان با صدور بیانیه ای،اقشار مختلف جامعه را به برگزاری اعتراضات و اعتصابات سراسری فراخواندند.

براساس این بیانیه،کمیته دانشجویان کردستان از همه اقشار کردستان و جامعه ایران خواستند که اعتراضات و تجمعات پراکنده خود را به یک اعتصاب یکپارچه و متحد تبدیل کنند و فراخوانی برای اعتصاب و قیام سراسری در یک روز مشخص صادر کنند.همچنان آنان از کارگران، معلمان، پرستاران،پزشکان، دانشجویان و خانواده های آنها، رانندگان کامیون و مستمری بگیران برای تشکیل یک اعتراض و تظاهرات سراسری دعوت کردند.