کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه کارگران شاغل در عسلویه

دو هزار نفر از کارگران شاغل در عسلویه روز یکشنبه 27 مهر ماه با انتشار بیانیه ایی ضمن اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی خود اعلام کردند، اگر به مطالباتشان پاسخ داده نشود دست به اعتصاب خواهند زد.

در بخشی از این بیانیه از جمله آمده است، “ما کارگران شاغل در علسویه” تا کید میکنیم که همه با هم بر خواستهای اعلام شده خود پافشاری کرده و یکصدا اتمام حجت میکنیم که اگر به مطالبات ما پاسخ داده نشود از جمله اگر دستمزدهای ما متناسب با افزایش سطح قیمت ها افزایش نیابد، اگر دستمزدهای معوقه ما فورا پرداخت نشود، اگر قرار دادهای موقت پیمانی به قراردادهای دائم تبدیل نشود و اگر بهبودی در وضعیت کاری و محیط زیستی ما انجام نگیرد، دوباره دست به اعتصاب خواهیم زد.”