کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه مشترک چهار تشکل کارگری در مورد اعتصابات

بیانیه مشترک چهار تشکل کارگری در مورد اعتصابات

چهار تشکل کارگری مستقل روز پنجشنبه 9 فروردین ماه، در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که به دلیل بحران های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و گسترش فقر و تبعیض میان اقشار مختلف، راهی جز ثابت قدم بودن در عرصه اعتراضات خیابانی باقی نمانده است.

“سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان”، در این بیانیه ضمن اشاره به آمار قابل توجه تجمعاتی که توسط اقشار مختلف جامعه صورت میگیرد و گستردگی نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود، مبارزه برای تغییر بنیادی در جامعه از طریق تشکل های مستقل کارگری را مورد تاکید قرار دادند. بر اساس گزارش آماری ویژه سال ۱۴۰۲  از نقض حقوق بشر در ایران، دست کم ۲۲۵۷ تجمع اعتراضی طی سال گذشته شکل گرفت، این رقم ۴۰۸ تجمع کارگری، ۱۴۶۵ مورد تجمع صنفی، ۲۰۰ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۳۲ تجمع دانشجویی، ۲ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی، ۴ تجمع در حوزه زنان، ۱ تجمع در حوزه فرهنگی و ۲۰ تجمع در حوزه محیط زیست را شامل می شود، همچنین ۱۲۵ تجمع اعتراضی توسط شهروندانی که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندی آنها تضییع شده، در ۳۱ استان برگزار شد. در کنار تجمعات اعتراضی دست کم ۳۸ اعتصاب صنفی، ۱۳۴ اعتصاب کارگری و ۲ اعتصاب دانشجویی نیز برگزار شد.