کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه شورای بازنشستگان ایران در حمایت از زنان

شورای بازنشستگان ایران روز جمعه 31 فروردین ماه، در بیانیه‌ای موج جدید هجوم برنامه ریزی شده، بیرحمانه و خشن علیه زنان را سناریوی هجوم به همه مردم مطالبه‌گر معترض خوانده و افزوده: جنگ علیه زنان، اعلان جنگ علیه زندگی و آزادی است.

شورای بازنشستگان ایران، مقاومت و مقابله با سیاست رژیم ایران در جهت سرکوب زنان را نه فقط برعهده زنان بلکه وظیفه کل جامعه عنوان میکند و می‌افزاید: این “هجوم” تمام جنبش های اجتماعی مطالبه گر را تحت تاثیر قرار میدهد.  این شورا تاکید می‌کند که زنان در مبارزه تاریخی خود برای خلاصی از ستم جنسیتی طبقاتی ، اکثریت مردان و بویژه سایر گرایشهای دیگر جنسیتی را کنار خود دارند، چرا که خلاصی از چنین تبعیضی با مبارزات رهایی جامعه گره خورده است.