کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در خصوص برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی انتشار بیانیه ای برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه، هپکو، آذر آب و دیگر بخش های کشور را محکوم کرد.

در این بیانه از جمله آمده است، با شدت گرفتن اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه،هپکو و آذر آب اراک، عوامل امنیتی، قضایی دست به سرکوب گسترده کارگران معترض زده‌اند. تعدادی از این کارگران در زندان محبوس‌اند و تعدادی دیگر از کارگران با وثیقه‌های سنگین از سوی دادگاه موقتا آزاد هستند. سرکوب کارگران در حالی صورت می‌گیرد که فقر و گرانی و تورم در جامعه بیداد کرده است و هر روز گرانی افسارگسیخته سفره کارگران و حداقل بگیران را خالیتر و کوچک تر از روز قبل می‌کند. درحال حاضر ده‌ها فعال کارگری یا در زندان هستند و یا با پرونده سازی های سنگین منتظر صدور و اجرای احکام ظالمانه و ناعادلانه هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه تعقیب و زندان و پرونده سازی علیه کارگران، معلمان و حامیان طبقه کارگر را محکوم می‌کند و خواستار آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند می‌باشد.