کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه زندانیان اعتصابی در زندان های ایران در یازدهمین هفته

روز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه،اعتصاب غذای زندانیان در یازدهمین هفته در اعتراض به اعدام های گسترده در ایران ادامه دارد.

زندانیان اعتصابی در زندان های ایران در متن بیانیه خود نوشتند:رژیم اعدامی در ایران در سال گذشته با بیشترین اعدام رکورد 8 سال اخیر را رقم زد و شورای حقوق بشر رژیم را برای هفتادمین بار محکوم کرد.اما جمهوری اسلامی که یکی از پایه های حاکمیتش اعدام است،بی توجه به این نقض حقوق بشر و محکومیت‌های بین المللی در انتقام شکست های خود،جوانان در زندان را اعدام خواهد کرد و با پایان ماه رمضان و احکام جدید اعدام که قوه قضاییه حکومت صادر کرده است،بیم آن میرود که آمار اعدام ها را که در دو ماه اخیر کاهش پیدا کرده بود مجددا افزایش یابد.زندانیان اعتصابی سه شنبه های نه به اعدام،این هفته را در اعتراض به احکام اعدام و محکوم کردن آن در هفته یازدهم در زندان‌های قزلحصار، اوین، خرم آباد، خوی، نقده، مشهد، سقز و… دست به اعتصاب زدند و از زندانیان در زندان های کشور میخواهند به این اعتصاب بپیوندند و همچنین توجه نهادهای حقوق بشری را به خطر جان زندانیان فرامی خوانند.