کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

بیانیه جمعی از فعالین آزادیخواه وبرابری طلب سنندج به مناسبت اول ماه مه گرامی باد اول ماه مه روز جهانی طبقە کارگر!

 اول ماه مه روز جهانی کارگر رابه تمامی کارگران و زحمت‌کشان وفعالین کارگری وانسانهای ازادیخواه وبرابری طلب وچپ انقلابی تبریک میگوییم . امسال در شرایطی به استقبال روز کارگر می رویم که نظام سرمایەداری جهانی بابحرانهای شدیدی روبروست ودراجرای سیاستهای نئولیبرالی با شکست روبرو شده است. بحران اقتصادی جهانی وافت شدید رشداقتصادی کشورهای امپریالیستی از جمله آمریکا و کشورهای غربی به پایین آمدن قدرت خرید مردم بخصوص طبقه کارگر براثر کاهش دستمزدها درسطح جهانی وکاستن تأمینات اجتماعی مزدبگیران موجب انباشت کالا وبحران در بازار فروش کالاهای تولیدی شده است. درسطح سیاسی، نئوفاشیستها و نئونازیها در کشورهای توسعه یافته موفقیت های پارلمانی وسیاسی بیشتری بدست آورده و هرروز به تعداد آنها افزوده میشود. دموکراسی غربی در ابهام فرورفته و روزانه شاهد محدود نمودن تشکل‌های مستقل وسرکوب بیشتر فعالین برابری طلب و مستقل هستیم. بحران مهاجرت وزیست محیطی بدون هیچگونه راهکار عملی هرروز شدیدتر می‌شود. فرار سرمایه ها به سوی کشورهای درحال توسعه و سایر بحرانهای دیگر و بی عملی نظام سرمایەداری جهانی در جوابگویی به این بحران‌ها کشورهای امپریالیستی ودر صدرآنها آمریکا را به سمت تقسیم بندی جدید جهانی سوق داده وما شاهد ایجاد بحرانهای جدید منطقه ای وجنگهای نیابتی در مناطق مختلف از جمله در خاورمیانه هستیم. جنگ روسیه_ اوکراین ،اسراییل وفلسطین ،بحران چین و تایوان ، جهان را به سمت یک جنگ جهانی در شکل نیابتی سوق میدهد و تقسیم بندی جدیدی در راه است. کشورهای امپریالیستی در این وضعیت بحرانی جهانی با دخالت دراین جنگها وکمک به حاکمان دیکتاتور وفاشیست به این بحران‌ها دامن زده وبافروش تسلیحات واخاذی از کشورهای درحال توسعه بنام حفظ امنیت، سعی در سرپوش گذاشتن براین بحرانی جهانی دارند و از این طریق سعی دارند بخشی از بحران اقتصادی خود را کاهش دهند .

اما در ایران تحت حاکمیت سرمایه داری اسلامی، جدای از بحرانهای سرمایه داری جهانی، حاکمیت ایران با بحرانهای دیگری همچون بحران عدم مشروعیت ،بحران شدید اقتصادی در شکل تورم ، گرانی ، کاهش روزانە اعتبار پول ملی ،بیکاری و فاصله طبقاتی شدید‌‌، فساد و دزدی کلان ،اختلاس و همچنین بحران خشکسالی و رانش زمین و تامین هزینه سنگین مالی و نظامی  نیروهای نیابتی منطقەای  وعدم مقبولبیت بین المللی و تحریم‌های اقتصادی خود را نشان میدهد.در برخورد بە جنبش کارگری هم این بحرانها با خشونت حکومتی علیە تشکل‌های مستقل وسرکوب بیشتر فعالین برابری طلب ومستقل از گذشتە بیشتر تشدید شدە است.  همزمان حکومت سعی میکند بحرانهای خود را بە جامعە و بویژە اقشار آسیب پذیر ، ستمدید و طبقە کارگر منتقل کند واز طریق فشار اقتصادی وسرکوب شدید وبازداشت فعالین و اعدامهای روزانە و گستردە ، حاکمیت اسلامی را از سقوط توسط انقلاب مردم  و یا تغییرات سیاسی و اجتماعی در جامعه نجات دهد. اما سرکوب خشن سیاسی ، معضلات شدید اقتصادی و بحران گستردە اجتماعی ، همراە با تنگ شدن دایرە خودیها در حاکمیت، رمق هرگونە احتمال تغییری از رژیم گرفتە است . در چنین موقعیتی آحاد مردم ایران وبخصوص کارگران و زحمت‌کشان زیر فشارهای شدید اقتصادی ،سیاسی و  اجتماعی، اعتراض خود را روزانه وبه اشکال مختلف و با بانگ رسا در جنبش زنان علیە حجاب اجباری ، در نبرد علیە اعدام این شنیع ترین شکل توحش حکومتی علیە مخالفین و در اعتراض روزانە و متحدانە بازنشستگان ابرازکنند.

جنبش اعتراضی امروز ایران  طی یک دهه گذشته، سه اعتراض سراسری درسال های ۹۶و۹۸و۴۰۱ خورشیدی را با قدرت و در فواصل کوتاە ، بخصوص انقلابزن ، زندگی ، آزادیرا پشت سر نهادە و کولبەباری از درس و تجربە آموختە و خواست و مطالبات مردم رابه سمت سرنگونی حکومت واتحاد بیشتر بە جلو سوق دادە است . جنبش های کە نە تنها حاکمان اسلامی، بلکه سرمایه داری جهانی را نیز متوجه وخیم بودن وضعیت حاکمیت سرمایه داری ایران نمودە است . در کنار سرکوب‌ها واعدامها و بازداشت های دسته جمعی حکومت و نیروهای سرکوبگرش، کشورهای غربی ، همسو با چین و روسیە به کمک سرمایه داری ایران شتافتە و با سکوت در مقابل نقض فاحش و روزانە حقوق بشر واعدام و سرکوب‌ها و همچنین مذاکره ومعامله با حاکمیت اسلامی در خصوص دخالت‌های منطقه ای حکومت اسلامی وامتیازدادن وامتیاز گرفتن و تبلیغ رسانه های غربی در خصوص پروژه سلبریتی سازی و سلبریتی سالاری، سعی در پایین آوردن سطح مطالبات مردم ایران در حد یک سری مطالبات جز‌یی اجتماعی و همچنین رهبرسازی دربین عده ای از سلبریتی ها داشتەاند. چنانچه جوبایدن رییس جمهور آمریکا در اوایل خیزش انقلابیژینارسماً اعلام کردمطالبات مردم ایران یک سری مطالبات مدنی هستند وماازاین مطالبات مدنی حمایت میکنیم”. پیغامی که هم دست جمهوری اسلامی را در سرکوب فعالین رادیکال اجتماعی باز گذاشت وهم جریانات لیبرال و ناسیونالیست ایرانی را اعم از جمهوری خواه، سلطنت طلب ، مجاهد وغیره را تشویق به جمع شدن واتحاد حول محور یک سری مطالبات اجتماعی محدود از نوع برداشتن روسری کردند کە در جریان خیزش انقلابیژینابجز کردستان در سایر نقاط ایران تاحدودی موفق عمل کردند.

اما وضعیت چپ انقلابی ایران، علی رغم اینکه ایران قوی ترین جنبش چپ منطقه را دارد، اما بەدلیل پراکندگی وتشتت آرا ، اجتماعی نبودن و عدم ارتباط با جامعە ، دوری از پایگاە طبقاتی و موضوع کار ، انشعابات مکرر و نامسئولانە ، منیت خواهی بعضی از سازمانها و افراد چپ و سوسیالیست، نتوانسته است به وظیفەی طبقاتی و اجتماعی خودعمل نماید. کمااینکه بعضی ازاین احزاب و افراد به دنبال پروژه رهبرسازی دربین سلبریتی ها ونخبگان ،همگامی با لیبرالها وسلطنت طلبان هستند و این امر را به همکاری بااحزاب متحدفکری خود ترجیح داده اند وعملا در صف آنها قرارگرفته اند . بعضی دیگرهم تماشاچی وقایع اند و بیم آن می‌رود تاریخ ۱۳۵۷ بازهم تکرار شود وچپ انقلابی نظاره گر وقایع باشد

براین اساس، ما جمعی از فعالین آزادی‌خواه وبرابری طلب شهر سنندج، وظیفه خود وسایر انسانهای سوسیالیست ، چپ رادیکال و انقلابی میدانیم که از برنامه روشن و پلاتفرم سیاسی کارگری و انقلابی حمایت فعال نمودە وضمن حضور درمیان جنبش های اعتراضی و مردمی درجهت خنثی سازی برنامه های نئولیبرالی سرمایه داری جهانی وپروژه رهبرسازی سلبریتی ها و خنثی نمودن سیاست های ضدمردمی و سرکوبگرانە رژیم و همچنین با طرح مطالبات جاری ، روزانە ، حداکثری و رادیکال جامعه و شرکت فعال در انقلابزن ، زندگی ، آزادیتا بە پیروزی رسیدن آن از هیچ کوشش باز ننشینم. ما وظیفه خود را براتحاد جنبش های اجتماعی اصیل و رادیکال موجود در جامعه ، در محیط کار و زندگی تودەهای ستمکش ومطرح نمودن مطالبات حداکثری وعینی مردم کردستان و ایران قرار داده و دست تمامی انسانهای آزادی‌خواه وبرابری طلب وفعالین چپ سوسیالیست را در راە تحقق این وظایف و خواست های مشترک میفشاریم .میکوشیم  به سهم خود و درحد توانمان، درجهت عبور ازاین تندپیچ تاریخی وتعیین کنندە کە جامعە ایران و کردستان در آن بە سر می برد، در کمک و تقویت  جایگاه طبقه کارگری وچپ انقلابی ایران و شعلەور نگەداشتن جنبشژیناایفای نقش درخور و شایستە بنماییم

گرامی باد اول ماه مه روز رزم مشترک طبقە کارگر جهانی

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد حاکمیت شورایی

جمعی از فعالین آزادی‌خواه وبرابری طلب سنندج

شنبە ٨ اردیبهشت ١٤٠٣ خورشیدی

٢٧ اوریل ٢٠٢٤ میلادی