کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین

جمعی از زندانیان زندان اوین با انتشار بیانیه ای از خیزش سراسری مردم ایران حمایت، سرکوب خشن رژیم را محکوم و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان زندان اوین و پاسخگویی به خانواده‌هایشان شدند.

در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: سرکوب زندانیان و به خاک و خون کشیده شدن آنان در “شنبه سیاه اوین” نشان داد که حکومت حتی از پژواک صدای اعتراض مردم در زندان نیز هراسان است.اگر چه یک سوی صحنه، تصویر قلع و قمع زندانی بی‌دفاع بندهای ۷ و ۸ طی ساعات متمادی تا بامداد روز یک شنبه بود اما آن سوی دیگر،ایستادگی آنان را نشان می‌دهد که همراهی سایر بندها و سرکوب متعاقب آنها رابه دنبال داشت.
رسانه‌های حاکمیتی قصد دارند همچون گذشته با سناریوسازی افکار عمومی را منحرف کنند. این در حالیست که بیش از یک هفته از سرکوب خون‌بار زندانیان می‌گذرد، همچنان آمار دقیقی از جانباختگان و مجروحان در دست نیست. ما امضا کنندگان این بیانیه به عنوان جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت هم بندانمان و اعلام نزاجار از عملکرد آمران و عاملان جنایت مذبور، این فاجعه‌ی خونین را محکوم کرده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت زندانیان و پاسخگویی به خانواده‌هایشان هستیم.