کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی

انجمن صنفی معلمان کردستان روز شنبه 26 اسفندماه طی بیانیه ای به مناسبت 36 مین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچە،ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە قربانیان آن جنایت،اعلام کرد کە حلبچە تنها درد و مسئلە جامعە کوردی نیست بلکە زخم عمیق و ناسوری بر اندام خستە بشریت است.

انجمن صنفی معلمان در ابتدای بیانیه خود نوشته است:بی‌گمان خطرناک‌ترین و اساسی‌ترین تحریفی کە در جریان زندگی بشر رخ دادە،این است کە مدیریت اوضاع جهان از دست اکثریت مطلق مردم خارج شدە و سرمایەداران و سیاستمداران همە منابع و امکانات را بە زیر سیطرە خود آوردە و حتی در خصوص آیندە و مرگ و زندگی انسان ها و ملت ها هم دخل و تصرف میکنند.در ادامه بیانیه آمده کە کوردها علاوە بر ستم و رنج مشترکی کە با سایر ملت ها دارند،هموارە مورد ظلم قدرت های جهانی،منطقەای و حاکمان داخلی بودە اند.انجمن صنفی معلمان کردستان تاکید کرده کە اگر همە انسان ها بە جای محصور ماندن در مرزبندی‌هایی بر مبنای برتری قومی، زبانی، نژادی، مذهبی و جغرافیایی،بە سرنوشت مشترکی کە باهم دارند بیاندیشند نە تنها همە در برابر رنج‌های همدیگر همدل خواهند بود،بلکە مانع تکرار فجایعی نظیر حلبچە خواهند شد.