کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بیانیه اتحادیه کارگری و سراسری آلمان در دفاع از کارگران و معلمان زندانی در ایران

اتحادیه کارگری و سراسری آلمان در دفاع از کارگران و معلمان زندانی و آزادی تشکل و تجمع در ایران برای همبستگی بین المللی بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:  ازچندین ماه پیش کارگران ایران از حق انسانی تجمع برای گرفتن مطالبات خویش استفاده میکنند. مسئولین و دولت ایران بجای گفتگو با کارگران اعتصابی و معترض اتحادیه ها، فعالین شان را مورد سرکوب و پیگرد قرار می دهند. اتحادیه کارگری و سراسری آلمان همه اشکال سرکوب دولتی علیه فعالیت اتحادیه ای را اکیداً محکوم می کند. در پایان آمده است،  ما بیش از همه از مسئولین و دولت ایران خواهان آزادی فوری فعالین اتحادیه ای رضا شهابی و حسن سعیدی از اتحادیه اتوبوسرانان و اعضای اتحادیه معلمان جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی وتضمین آزادی تجمع و تشکل برای مردم ایران و حفظ آن هستیم.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-