کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

به آتش کشیدن چندین پایگاه بسیجی در شهرهای مختلف

روز پنج شنبه تعدادی از پایگاه های بسیج در شهرهای اسلامشهر،بندرعباس و شهریار توسط جوانان انقلابی به آتش کشثیده شدند.

طبق گزارشات منتشر شده تعدادی از زنان و مردان انقلابی پایگاه بنیاد ایثارگران اسلامشهر و پایگاه های بسیج “رایگا” و حوزه ”بسیج انصار الخامنه ای” را در شهرهای بندرعباس و شهریار با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: “این جنبش را سر باز ایستادن نیست” و “زن،زندگی،آزادی” به آتش کشیدند.این اقدامات جوانان انقلابی در پاسخ به مسموم کردن دانش آموزان در مدارس مختلف کشور و دختران بوده است.