کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برگی از تأریخ پر افتخار کومه له، تقدیم به معلمان و دانش آموزان مبارز سیستان و بلوچستان.

شمس الدین  امانتی

ويژگى اوضاع سياسى کردستان در سالهاى بعد از قيام ٥٧، آغاز صف بندى مشخصى بود که در آن مردم انقلابى و مدافع دست آوردهاى قيام را، با تماميت رژيم جمهورى اسلامى که تصميم به باز پس گيرى اين دست آوردهاى مردمى داشت، رو در روی هم قرار دادە بود. اين مبارزه مستقيم و رو در رو در همە عرصه ها به هم گره خورده بود، بگونەای که مدتها رژيم را از آن خلاصى نبود. در اين اوضاع سياسى، نيروى پيشمرگ کومه له در واقع به بازوى نظامى و نيروى مسلح جنبش انقلابى کردستان تبديل شد.

پیشمرگ کومەله از بدو تولدش در ضدیت با تماميت رژيم اسلامى و جناحهای آن دست به اسلحه برده و از دست آوردهای قیام ناتمام مردم کردستان و ایران دفاع می کرد. با غروب آفتاب و تا پاسى از نيمه هاى شب، پيشمرگه هاى کو مه له حضور فعال و بى چون و چرايى در شهر ها و روستا ها داشتند. به جرأت ميتوان گفت که اين شيوه از تلفيق مبارزات توده اى با پشتيبانى نيروى مسلح مردمى در ايران بى سابقه بود.

اين پشتوانه نظامى تبديل به نيروى محرکۀ مبارزات توده اى در کردستان شده بود و متقابلآ مبارزه و اعتراضات روز مره مردم انقلابى کردستان در شهر و روستا بر عليه رژيم اسلامى، انعکاس و تاثیر بلاواسطەای بر این نيروى مسلح و سازمان انقلابى هدایت کننده آن داشت.

آگاهى سياسى مردم مبارز کردستان در اين پروسۀ سخت و دشوار از مبارزه بر عليه تماميت رژيم اسلامى به تدريج و قدم به قدم روندى رو به پيش داشت. اين روند سياسى و بخش قابل توجهى از دست آوردهاى عملى آن ناشى از ضعف حاکميت رژيم جمهورى اسلامى در کردستان بود، که منجر به حاکميت دوگانه شده بود.

در چنين شرايطى فعاليت براى ايجاد تشکل هاى دمکراتيک، جمعيت ها و نهادهاى انقلابى و مردمى مهيا شده بود. معلمان مبارز کردستان با شناخت از اين روند سياسى و در فضايى پر از رعب و وحشت بر جامعه کردستان و همزمان با بسته شدن اکثر مدارس به دستور رژيم از يکسو، مقاومت و تعرض متقابل مردم مبارز و پيشمرگه هاى کومه له و سازمانهاى انقلابى در جبهۀ مقابل و احساس مسئوليت اين تعدادى از معلمان چپ انقلابى و کمونيست از سوی دیگر، آنان را به اين نتيجه رساند که مکانى امن و مناسب را در فضايى دمکراتيک براى ادامه تحصيل و آموزش هزاران دانش آموز را که مدارسشان بسته شده بود فراهم کنند.

نظام نو پاى رژيم جمهوری اسلامى احتياج به آموزش و پرورشى داشت که نيرو ى جوان و تحصیل کرده را در سيستمى آموزش دهد که در آينده جهت بدست گرفتن پست هاى حکومتى به خدمت آن گرفته شوند. با تتميع و وعده بهشت به جوانان در مناطقى از ايران رژيم موفق به اجراى اين پروژه شد(غير از کردستان)، متأسفانه تعداد ى از اين دانش آموزان تحت پوشش اين سيستم آموزشى را روانۀ جبهه هاى جنگ ايران و عراق و جهاد بر عليه مردم کردستان کردند، که شکست اين سياست و فاجعۀ انسانى اين آموزش مرگبار هنوز در خاطره ها ماندنى است.

اما کومەله در کردستان و در تقابل با اين بينش ارتجاعى رژيم چکار کرد؟ به چه سيستم مناسبى ميبايستى متوصل مى شدیم که ضمن تغيير شکل برنامه آموزشى همزمان محتواى آنرا هم دگرگون ميکرد؟ به اين منظور تعدادى از معلمان انقلابى کومه له در تأريخ ٩/٥/ ٥٩ در بيانيه اى تحت نام «جمعيت مستقل معلمان مبارز كردستان ايران.» اعلام موجوديت کردند. (برگرفته از خبرنامه کومه له.)

با آرزوی سعادت و پیروزی برای دانش آموزان سیستان و بلوچستان و معلمان مبارز و انقلابی در قالب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی، در تجمع اعتراضی سرتاسری روز پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰.

۱۹ / ۱۱ / ۲۰۲۱