کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات پنجشنبه۱۱ آذر۱۴۰۰در سنندج و سابر شهرهای ایران.

شمس الدین  امانتی

– در آبانماه ۵٨ به دعوت کومه له و سایر سازمانهای مترقی در کردستان، به مناسبت تجلیل از جانباختگان جنبش انقلابی مردم کردستان و در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی، مراسمی فراخوان داده شد که صدها هزار نفر ازمردم کردستان دراین مراسم شرکت کردند.

– تحصن و اعتصاب عمومی ٢٩ روزه مردم سنندج بمنظور اخراج پاسداران ازاین شهردرتأریخ ١/ ١١/ ۵٨ بعد از ماهها مبارزه و پشتیبانی همه جانبه مردم شهرهای دیگر کردستان با موفقیت پایان یافت.

به مناسبت این پیروزی ٨٠٠٠٠ نفر از مردم شهر سنندج به جشن و شادی پرداختند. پشتیبانی مردم سایرشهرهای کردستان و دهقانان روستاهای اطراف سنندج ازاین خواست و پیروزی آن، نشانه ای از اتحاد و همبستگی مردم انقلابی کردستان بود. اما از سوی دیگراین شرایط انقلابی برای رژیم جمهوری اسلامی غیرقابل قبول بود.

– پس از٢۶ فروردین سال ١٣۵٩موجی از مبارزه توده ای بر علیه رژیم آغازشد، همگام با این موج اعتراضی، عملیات نظامی پیشمرگان کو مه له در شهرها و مناطق اشغال‍ی کردستان برعلیه نیرو های سرکوبگر رژیم ادامه یافت. این عملیاتها تأثیرات به سزائی بر تقویت روحیه مبارزاتی مردم سنندج  گذاشت. اخبار این عملیاتها به سرعت در سطح شهر ها پخش می شد.

چهره هاى بشاش، لبهای خندان، کلمات رمز، وبازگو کردن این عملیات‌ نشانی از پیروزی و اعتماد به نفس مردم از حضور فعال پیشمرگان کومه له دربین آنان بود، این حضور و پشتیبانی قابل اتکا، برای سایرعرصه های دیگر ازمبارزات تودهای بخصوص مبارزات زنان در مقابل رژیم ارتجاعی جمهورى اسلامی، تاثیر غیر قابل انکاری بر جای گذاشت.

– در روز ۴ اردیبهشت سال ۵٩، در ساعت ۵/٣ بعدازظهر حکومت اسلامی با هواپیماهای فانتوم، بمدت یک ساعت کوه ابیدر و اطراف شهر سنندج را بمباران کردند. نیروهای ارتش و سپاه مستقر درپادگان سنندج در یک یورش وحشیانه با توپ و خمپاره به اطراف شهر و محلات فقیرنشین حاج آباد، فیض آباد، گردی گرول و تپه اولیابگ این مناطق را به ویرانه ای تبدیل نمود.

این یورش رژیم، با مقاومت حماسی زنان و مردان آزادیخواه این شهرمواجه‌ و ٢۴ روز طول کشید که در تاریخ جنبش انقلابی کردستان به جنگ ٢۴ روزه سنندج شهرت یافته است و روز ٢۶ اردیبهشت سال ۵٩ پایان یافت.

– طی روزهای ٢۵، ٢۶ و ٢٧ اردیبهشت سال ۵۹ تظاهرات با شکوهی را در محلات مختلف برعلیه ارتش، پاسداران و مزدوران محلی برگزار کردند. زنان و مردان شهر سنندج دست آوردها و خاطرات با شکوهی از مبارزه برای اعمال حاکمیت کوتاه مدت شورائی در شهر خود دارند. (برگرفته از خبرنامه کومه له)

دست آورد این روند از جنبش اعتراضی و انقلابی از مبارزات پرشور مردم معترض شهر سنندج و سایر شهر های ایران، در تقابل با تمامیت رژیم جمهوری اسلامی بعد از ۴۱ سال، امروز پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰، بار دیگر معلمان شاغل و بازنشسته در تجمعات خود مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان، خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیئت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌ سازی حقوق برای معلمان بازنشسته، آزادی معلمان بازداشت شده توسط نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، تدریس زبان مادری مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی ایران و تحقق دیگر خواسته‌های خود شدند.

حفظ این دست آوردهای با ارزش که با فداکاری و جان باختن هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب به دست آمده است، تا کنون وظیفه هرانسان معترض و مبارز به تمامیت رژیم ارتجاعی – مذهبی حاکم بر ایران است.

پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰