کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به معلمان دربند در اعتراضات اخیر در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی.

شمس الدین  امانتی

مردم سنندج زیر باران گلوله توپ و خمپاره در محل «بنکه ها» تظاهرات باشکوهی برپا کردند.

هم میهنان مبارز!

مردم رزمنده و قهرمان سنندج سیزدهمین روز مقاومت خود را در تأریخ (۱۳ / ۲ / ۱۳۵۹)، پشت سر گذاشتند. سیزده روز مقاومت حماسی توده ها دربرابر سرکوبگران که همه توان خود را بکار انداخته اند تا به خیال خام خود اراده آهنین خلق کُرد را در هم شکنند.

مردم و پیشمرگان دلاورش در این روزها زبونی این ماشین جنگی را که از آریامهر به حاکمان جدید بأرث رسیده است نشان دادند، زحمتکشان ایران در ادامه راه پُرنشیب و فراز مبارزات خود بچنین تجارب غنی از مقاومت نیاز دارند.

دیشب بنی صدر طی اطلاعیه ای اعلام کرد که‌ »شهر سنندج در کنترل ارتش و پاسداران قرار گرفته، مهمات و بنزین پیشمرگان تمام شده و همگی در حال فرارند.»! این گفته های بنی صدر چقدر شبیه یاوه سرائیهای چمران در دوره پیشین جنگ مقاومت است که میگفت «ضدانقلاب بسوی مرزها میگریزد و پاسداران بر همه جا مسلط اند!»

وی در حالی چنین دروغهائی را بخورد مردم میدهد که همین دیروز مردم و پیشمرگان سنندج ۹۲ جسد ارتشی و پاسدار را که حتی امکان بردنشان را نداشته اند به خاک سپردند و آمار تلفات ارتش و پاسداران در دروازه های شهر سنندج بیش از یکهزار نفر از بیمازستانهای کرمانشاه گزارش شده است.

بنی صدر در حالی که چنین دروغهائی را از بلندگوهای تبلیغاتیش اعلام میدارد که پایگاه مستحکم ارتش در شهرک ربط (در منطقه سردشت) بدست پیشمرگان قهرمان سقوط کرد و پادگانهای بانه و مریوان در زیر فشار خُرد کنندهٔ نیروهای پیشمرگ قرار دارد.

ارتش و پاسداران حتی اگر مواضعی را بطور موقتئ بدست بیاورند در سراسر کردستان لحظه ای آرامش نخواهند داشت.

در حالیکه ۱۳ روز از مقاومت قهرمانانهٔ مردم سنندج میگذرد، ارتش همچنان پگلوله باران شهر با خمپاره و توپ ادامه می دهد.

دیروز (۱۲/ ۲ / ۵۹) و امروز دهها گلوله خمپاره از طرف پادگان، رادیو تلویزیون و باشگاه افسران توسط ارتشیان، جاشها و پاسداران بطرف شهر شلیک شده و باعث زخمی و کشته شدن چندین نفر از مردم بی دفاع شده است.

خلق کُرد و نیروهای رزمنده و انقلابی اکنون نیز مقدتر از همیشه با ایمان به پیروزی در سنگر مقاومت ایستاده اند، و این تازه بخشی از مبارزات زحمتکشان و خلق های ایران در پیکارشان بر علیه ارتجاع و سرمایه داری وابسته می باشد.

در چنین شرایطی مردم قهرمان سنندج در زیر باران گلوله که اکنون دیگر به آن خو گرفته و تا حدی دفاع در مقابل آنرا آموخته اند، از فرصت های کوتاه استفاده کرده، به امور عادی خود پرداخته و حتی به پاک کردن کوچه ها و خیابانها نیز میپردازند و هنوز از روحیه بسیار خوب برخوردارند.

(برگرفته از خبرنامه کومه له.)

این سنت انقلابی و این روحیه مبارزاتی در مخالفت با رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، توسط توده های کارگر و زحمتکش و اقشار معترض به وضع فلاکت بار موجود بعد از گذشت ۴۲ سال نه تنها درسنندج، بلکه در سراسر ایران علیرغم جو خفقان، سرکوب، اخراج، زندان شاهدی بر این مدعا است.