کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برگی از تأریخ تقدیم به، «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران.»

شمس الدین  امانتی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در اعتراض به تبعیض و بی عدالتی به اعتصاب (تحصن در مدارس و تعطیلی تدریس در شاد) و تجمع به تمام فرهنگیان فراخوان می دهد «تا در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱، آذر ‌ماه در سراسر ایران اعتصاب نمایند.»

در ضمن شورای هماهنگی اعلام کرده «اگر این بی توجهی ها ادامه پیدا نماید اعتراضات را در هفته های بعد به صورت گسترده تر و طولانی تر ادامه خواهیم داد.»

شورای هماهنگی در این فرا خوان تأکید کرده که «پیروزی و تحقق مطالبات در گرو همبستگی و اتحاد سراسری ماست.» و ……. .

بمنظور استفاده نسل امروزی از تجربه مبارزات معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و فرهنگیان در سال ۵۹، در شهرهای ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی، توجه شما را به پاراگرافی از (خبرنامه کومه له) در رابطه با «همبستگی و اتحاد سراسری»، مورد نظر «شورای هماهنگی .. .» جلب میکنم.

«در میان متحدیدن طبقه کارگر در هدایت جامعه به سوی انقلاب سوسیالیستی، معلمان و دانشجویان که کار فکری خود را می فروشند و از طریق آن امرار معاش میکنند و دانش آموزان و دانشجویان که اکثریت عظیم آنان فرزندان کارگران و استثمار شدگان هستند و خود بخشی از نان آوران خانواده به حساب می آیند، از وضعیت و موقعیت ویژه ای در مبارزه علیه ستم و بیعدالتی و برای کسب آزادی و برابری برخوردارند.

این قشر جدا از شور دوران جوانی، پتانسیل عظیمی در بطن خود دارند که در صورت آگاهی، سازماندهی و بویژه مبارزه همسو و متحدانه با طبقه کارگر و کمونیستها، میتوانند تحولات عظیم اجتماعی سریعتر و کم هزینه تر به ثمر برسانند. تحولات ماههای اخیر در تونس، مصر و دیگر کشورهای دیکتاتور زده عربی و رویدادهای یک سال و نیم اخیر ایران نیز حقانیت تأثیرات این قشر عظیم اجتماعی در ایجاد تغییر را هر چه بیشتر به همگان نشان داد.»

من نیز بعنوان معلم بازنشسته، ضمن آرزوی موفقیت برای بازنشستگان، معلمان و فرهنگیان از فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران.» در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱، آذر ۱۴۰۰، پشتیبانی میکنم.

۱ / ۱۲ / ۲۰۲۱