کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

برگی از تأریخ تحت عنوان، پیام شیخ عزالدین حسینی به «جمعيت مستقل معلمان مبازز کردستان ایران»

برگی از تأریخ تحت عنوان، پیام شیخ عزالدین حسینی به «جمعيت مستقل معلمان مبازز کردستان ایران» درسال ۱۳۶۰، تقدیم به فرهنگیان مبارز، شاغل و بازنشسته در تجمع اعتراضی روز پنج شنبه ۲۰ آبان سال ۱۴۰۰.

شمس الدین  امانتی

دوستان مبارز! معلمان انقلابى!

تشکيل اجلاسيۀ سالانۀ جمعيت معلمان مبارز را که به منظور ارزيابى فعاليتهاى جمعيت در طى یک سال گذشته انجام ميشود, به شما و همۀ معلمان و فرهنگيان مبارز کردستان تبريک مي گويم.

«جمعيت معلمان . . . » در سال گذشته توانست جاى ويژۀ خود را در حدود امکان در سطح آموزش و پرورش کردستان يافته و نقش خويش را عليرغم کمبود ها، کارشکني ها و نارسائيها انجام دهد. مهمترين و برجسته ترين کار«جمعيت مستقل …. » بازگشايى مدارس در بوکان و سپس اشنويه بود که اين کار به ويژه بعد از اعلام انحلال آموزش و پرورش اين شهرها اهميت و ابعاد آن به خوبى آشکار مي شد. على الخصوص در بوکان همکارى و مساعدت پدران و مادران دانش آموزان و کيفيت آموزش که توسط معلمان فداکار و دلسوز ارائه مي شد. نشان داد هر جا کار آموزش در دست آموزگاران دلسوز و انقلابى باشد و مردم مطمئن باشند که چنين افرادى وظيفۀ تدريس به فرزندانشان را در دست دارند، چه نتيجۀ مطلوبى بدست مي آيد.

با مقايسۀ کيفيت آموزش در بوکان با شهر هاى مجاور که تحت اشغال سرکوبگران جمهورى اسلامى است اين امر بوضوع روشن ميشود. زيرا در شهرهاى ديگر پاسدار ـ معلم ها وظيفه اى جز تزريق افکار مسموم و ارتجاعى و تفتيش عقايد و اذيت و آزار دانش آموزان کار ديگرى نداشته اند. در حاليکه در بوکان و ديگر نقاط تحت حاکميت پيشمرگان کردستان، شما معلمان مبارز به فرزندان مردم درس خدمت به خلق و فرهنگ انقلابى آموزش داديد. نقش«جمعيت معلمان …. »در زمينۀ اعتلاى فرهنگ و ادبيات کردى نيز در خور ستايش است. تشکيل کلاسهاى آموزش زبان کردى، تهيۀ جزوۀ آموزش زبان کردى، تهيۀ نسخۀ مقدماتى کتاب الفباى کردى براى کلاس اول، انتشار جزوۀ ٢٢ سرود بمناسبت ٢٢ بهمن و . . . . بخوبى نشان دهندۀ اين فعاليتهاى سازنده است.

بدين ترتيب مشاهده مي شود که در مرحلۀ فعلى جنبش مقاومت با وجود در اختيار داشتن حداقل امکانات به شکوفائى فرهنگ و ادب کردى توجه کافى شده و اين خود نشان دهندۀ آن است که خلق کرد در زمينۀ فرهنگ و ادبيات و آموزش نيز همچون ساير زمينه ها دست آورد هاى مهمى داشته است.

با توجه به نقش«جمعيت» و کارنامۀ آن طى سال گذشته، لازم است که نيروهاى سياسى فعال در کردستان و همچنين سازمان ها و جمعيت هاى دمکراتيک در سراسر ايران کمک و يارى بيشترى به آن بنمايند و معلمان مبارز را در جهت پيشبرد کارهايشان که خدمت به آموزش و پرورش و فرهنگ ملى خلق کرد است، تشويق و ترغيب نمايند.

همچنین از عموم مردم مبارز کردستان انتظار دارد که از هر طريق ممکن«جمعيت معلمان …»را در راه انجام برنامه هايش کمک و مساعدت نمايند زيرا که اين امرگامى است در جهت تقويت فرهنگ مقاومت در کردستان.

به همين مناسبت معلمان و فرهنگيان سراسر کردستان را به همکارى و همفکرى هر چه بيشتر «جمعيت معلمان …» دعوت مي نمايم. باشد تا با اين کار در ارتقأ سطح فرهنگ انقلابى و شکوفائى فرهنگ ملى خلق کرد سهمى ادا نموده و مانع از اجراى برنامه هاى ضد ملى و ضد فرهنگى رژيم گردند.