کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزای تظاهرات اعتراضی معلمان بریتانیا

به گزارش منتشر شده روز شنبه 28 خرداد ماه هزاران نفر از معلمان بریتانیا در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و کاری خود در لندن راهپیمایی کردند.

گفته می شود در تظاهراتِ «ما خواستار شرایط بهتر هستیم»  که با هدف بهبود حقوق و شرایط کاری برگزار شد هزاران کارگر بخشهای مختلف نیز شرکت داشتند. آنها با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهای به سوی کنگره اتحادیه کارگری راهپیمایی کردند. سازمان دهندگان می گویند که این بزرگ‌ترین اعتراض اتحادیه کارگری در چند سال اخیر بوده است.