کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز ، ساعت ٣ بعد از ظهر روز پنج شنبە ٤ آذر برابر ٢٥با  نوامبر روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز_بانە برگزار شد.

در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند. مراسم با پخش تراکت و نوشتەهایی در گرامیداشت ٢٥ نوامبر، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید. در ادامە چند تن از زنان حاضر در مراسم  بمناسبت روز ٢٥ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و فرهنگ مردسالاری است و همچنین در ضرورت  مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە، کار و خانوادە  سخنانی ایراد کردند. این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.