کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی زن در شهر نقده

  

بنا به گزارش دریافتی بعد از ظهر روز  سه شنبه 17 اسفند ماه مراسمی در گرامیداشت روز جهانی زن با حضور جمع زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در مکانی در شهر نقده برگزار گردید.

مراسم با سرود انترناسیونال سرودی همبستگی جهانی طبقه کارگر آغاز گردید. سپس به یاد همه زنان و مردان جانباخته ، بویژه زنان قربانی قتل های ناموسی و فرهنگ ارتجاعی و مردسالار یک دقیقه سکوت اعلام گردید. در ادامه تعدادی از حاضرین در مورد تاریخچه، ویژه گی و مبارزه زنان برای رهایی و علیه فرهنگ زن ستیز، مردسالار و مذهبی سخن گفتند. سپس قطعنامه ای که به همین مناسبت تهیه و خواست و مطالبات عمومی زنان را تدوین کرده بود به سمع شرکت کنندگان رسید. در ادامه یکی  از حاضرین قطعه شعری را قرائت نمود. مراسم با پخش شیرینی و شادی شرکت کنندگان و تاکید بر مبارزه مشترک تا رسیدن به خواست و مطالبه زنان که مطالبه کارگران و محرومان جامعه است به پایان رسید.