کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم چهلم چهار زندانی سیاسی اعدام شده در کامیاران

5 1 7

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 18 اسفندماه،مراسم چهلم چهار زندانی سیاسی اعدام شده در کامیاران با حضور جمعی از مادران دادخواه برگزار گردید.

جمعی از مادران دادخواە برای چهلم جانباختگان راە آزادی “پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، محسن مظلوم و وفا آذربار” همراە با دایە افسانە مادر “پژمان فاتحی” در شهر کامیاران جمع شدند و یاد این چهار زندانی سیاسی اعدام شده در زندان های رژیم جمهوری اسلامی را زندە نگەداشتند.شایان ذکر است که رژیم جمهوری اسلامی نە تنها پیکر “محسن، پژمان، وفا و محمد” را تحویل خانوادەهای دادخواه ندادە بلکە آنها را تهدید کردە کە نباید برای فرزندانتان مراسم چهلم بگیرد و درخت بکارید.