کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومله در اطراف شهر سنندج

برگزاری مراسم روز پیشمرگ کومله در اطراف شهر سنندج3

برپایه گزارش دریافتی روز سه شنبه 29 خردادماه ماه جمعی از دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در اطراف شهر سنندج به مناسبت 31 خرداد روز پیشمرگ کومله مراسمی برگزار کردند.

این مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال،سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید.سکوت با خواندن قطعه شعری شکسته شد.سپس یکی از حاضرین در مورد اوضاع سیاسی ایرن و کردستان سخنانی ایراد نمود.مراسم با بحث آزاد شرکت کنندگان ادامه یافت.این مراسم با پرچم های سرخ و عکس شماری از جانباختگان کومله مزین شده بود و بعد از چند ساعت و با پخش شیرینی در میان شرکت کنندگان یافت.