کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از کارگران بازداشتی در یوتبوری

به گزارش تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد یوتبوری، روز شنبە 3 آگوست، آکسیونی اعتراضی علیه تداوم بازداشت فعالین کارگری در شهر یوتبوری برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آکسیون که با فراخوان تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران حوزە یوتبوری و نیروهای چپ و کمونیست فعال در این شهر برپا شده بود، با سرداد شعارهای از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم”، ” زندانی سیاسی، کارگر زندانی بی قید و بی شرط آزاد باید گرد” و “زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری” نسبت به تداوم سیاست سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی و دادگاهی  فعالین کارگری اعتراض کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و مبارزات حق طلبانه مردم ایران شدند.