کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری آکسیون نه به اعدام در شهر یوتبوری سوئد

برگزاری آکسیون نه به اعدام در شهر یوتبوری سوئد10

برپایه گزارش دریافتی روز شنبە ۵ اسفند برابر با 24 فوریە در ادامە کارزار جهانی علیە اعدام ها در ایران،شماری از آزادیخواهان در شهر یوتبوری  سوئد دست به برگزاری آکسیون اعتراضی نمودند.

طبق گزارش مزبور،این گردهمایی علیە جمهوری اسلامی و افزایش اعدام ها در ایران،با حضور جمع کثیری از فعالان سیاسی،سازمانها و جریانات سیاسی،مردم آزادیخواه اعم از ایرانی و سوئدی و در محکوم کردن رژیم جنایتکار و ضد بشری جمهوری اسلامی در گسترش ماشین کشتار و بە بند کشیدن جوانان خواهان آزادی برگزار گردید.