کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

برگزاری آکسیون اعتراضی علیه حملات ارتش ترکیه به کردستان سوریه در یونان

روز یکشنبه 28 مهر ماه، بار دیگر تظاهراتی اعتراضی علیه حمله جنایتکارانه ارتش ترکیه به روژآوا،  در شهر “آتن” یونان برگزاری گردید.

فعالین و طرفداران کومەلە و حزب کمونیست ایران در یونان همراە باسایر احزاب و انسانهای مبارز و آزادیخواه آن کشور در یک حرکت اعتراضی بە صورت راهپیمایی همراە با سردادن شعارهایی درحمایت از مردم روژآوا و محکوم کردن حملە حکومت فاشیست ترکیە، از جلوی دانشگاە آن شهر حرکت کردە و ابتدا بە جلوی سفارت ترکیە و بعد جلوی سفارت آمریکا رفتە و درآنجا با سردادن شعارهای اعتراضی این حملات را محکوم کردند. در پایان نیز مطالبی در محکومیت حملات ترکیه به کردستان سوریه توسط نمایندگان احزاب قرائت شد.