کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

بحث بر سر سرنگونی نظام است ، نە رفع عیوب و نواقص آن ؟

 

حسن رحمان پناە

رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان حکومتی ،با انتشار ویدیوهایی گزارش داده‌اند کە “مهدی کروبی” پس از حدود ۱۱ سال حصر خانگی به مناسبت سالروز مرگ پیامبر مسلمانان در حضور جمعی از چهرەهای اصلاح طلب حکومتی راندە شدە از قدرت حضور یافتە و سخنرانی کردە است . این نشست در منزل غلامحسین کرباسچی، دبیرکل “حزب کارگزاران سازندگی” و با اجازە مقامات حکومتی برگزار شدە بود، مهدی کروبی اظهار داشتە کە “اصل نظام محفوظ بماند و انشاالله عیوب و نواقصش برطرف شود”.
کروبی در این نشست از دوران رهبری خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی “قدردانی” کردە و گفتە “فضای دوران رهبری آیت‌الله خمینی با دوران پس از مرگش “عوض شده است “.
کروبی و دیگر سران “جنبش سبز ” ، همراە با اصلاح طلبان حکومتی از مهرەهای اصلی و درشت نظام اسلامی در حفظ حاکمیت مملو از جنایات و سرکوب آن ، بویژە در “دوران طلایی امام” شان بودند. آنها نخست وزیر ، رئیس مجلس ، رئیس جمهور، وزیر ، وکیل ، سفیر ، فرماندە ارتش و سپاە ، قاضی و حاکم شرع ، عضو کمیتە مرگ ، ضدزن ، ضد آزادی و مطبوعات ، سرکوبگر مردم ترکمن صحرا و کردستان ، قاتل کارگران بندر انزلی و خوزستان ، عامل و امر صدور و اجرای انقلاب فرهنگی و مسئول سانسور و شکستن قلم ها و بریدن زبانها بودند . آنان همراە با یارنشان در جناح “اصولگرا” از عاملین کشتار بیرحمانە و نسل کشی زندنیان سیاسی در ٣٠خرداد ٦٠ و در تابستان ٦٧ بودند کە هزاران زندانی بیدفاع و دربند را قتل عام کردند. آنان همراه با “سردار سازندگی” از عاملین و فرماندهان کشتار صدها فعال سیاسی ضد حکومتی در خارج کشور بودند. آنان از بازوان “امام” در صدور انقلاب اسلامی ،کە چیزی جز صدور تروریسم و بنیادگرایی مذهبی نیست ، بودند. آنان و یارنشان مسئول جنگ و جنایات در منطقە و پای اصلی مناقشات و جنگ های کنونی و مرگ صدها هزار و میلیونها آوارە میباشند.
آرزوی حفظ نظام از جانب شیخ مهدی کروبی کە عدە زیادی امید خود را بە این یار “امام” و “میرحسین موسوی و زهرا رهنورد “بستە بودند و اکنون هم آرزوی آن روزهای “طلایی” را دارد، در واقع امید بە حفظ ٤٢ سال جنایت ، سرکوب ، کشتار و صدور تروریسم مذهبی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران است . “اپوزسیون حکومتی” جمهوری اسلامی تنها بخشی از همکاران رژیم با کارنامە قطور جرم و جنایت هستند کە از گردونە قدرت بە بیرون پرت شدە و خواب و خیال دوران طلایی حکومت داری خود را در جوار “خمینی” می بینند. دادن اجازە صحبت کردن و حضور در تجمع یاران کروبی بە نامبردە، از نگرانی شدید خامنەای و سران سپاە از بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی دامنگیر رژیم و مطرح کردن خودیهای نظام برای ایندە نظام در وحشت از سرنگونی آن است .
وظیفە مردم اگاە و معترض ، بویژە فعالین چپ و کمونیست ، رهبران جنبش های اجتماعی و اعتراضی است کە این سیاست مزورانە رژیم و یاران سابق و امروزی آن را افشا و رسوا نمایند . معضل اصلی مردم ایران ، نە جناح و افرادی از رژیم در سیستم حاکمیت ، نە بر طرف کردن “عیوب و نواقص نظام و حفظ اصل نظام ” ، بلکە کل نظام و خدم و حشم آن در طول ٤٢ سال گذشتە است . مطالبە مردم ناراضی ایران ، سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و سپردن آن بە گورستان تاریخ است . کروبی و یارانش، مهرەهای شناختە شدە و سوختەای هستند کە جنبش سرنگونی طلب ایران از آنها عبور کردە است .

٥ اکتبر ٢٠٢١