کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

با برافروختن آتش چهارشنبە سوری، ادامە انقلاب “ژینا” و نابودی جمهوری اسلامی را نوید دهید !

روز سەشنبە ۲٣ اسفند آخرین چهارشنبه سال ۱٤٠١ شمسی است. مناسبت برپایی جشن و شادی مردم همواره کابوس رژیم اسلامی بوده است. با نزدیک شدن به پایان سال و آماده شدن مردم و جوانان در سراسر ایران برای برگزاری مراسم های چهارشنبه سوری و نوروز، مقامات انتظامی، امنیتی و اجرایی رژیم به دست و پا می افتند که تجمع های مردم را برهم بزنند و نگذارند که به مناسبت نوروز، خنده و شادی و نشاط به هیچ جمعی راه یابد. آنها که از سایه خود نیز می ترسند، از اینکه در این مراسم ها سخنی علیه رژیم بر زبان آید و تجمع مردم به ابزار اعتراضی علیه آنان منجر شود، نگران هستند.

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و نوروز یکی از مناسبت هایی است که رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای بر سرکار آمدن با برگزاری آن مخالفت کرده است. اما علیرغم تهدیدها و حتی بگیر و ببند در این رابطه، مردم هم در سراسر ایران این مخالفت ها را نادیده گرفته و مراسم چهارشنبه سوری و نوروز را به شیوه های مختلف برگزار کرده اند.

اما غروب سەشنبە و چهارشنبە سوری امسال متفاوت است. چهارشنبە سوری امسال بعد از ٤٤سال و بعد از چهارشنبە سوری آخر اسفند ١٣٥٧ و بعد از سرنگونی استبداد سلطنتی و پیروزی قیام مردمی، در شرایط ویژە و در متن تحولات عظیم و بنیان برافکن اجتماعی و سیاسی مجدد در ایران، با تاثیرات منطقەای و جهانی فرا می رسد. چهارشنبەسوری امسال در دل انقلاب “ژینا” با شعار وحدت بخش و آیندە ساز “زن، زندگی، آزادی” برگزار می شود. از ٦ ماە قبل و با قتل حکومتی “ژینا امینی” در شهر سقز، صدها اعتراض و گردهمایی بزرگ و مختلف با پتانسیل، نیرو و محوریت مبارزە زنان و جوانان در سراسر ایران برگزار و نوید بهار آزادی بعد از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را دادەاند. بر بستر چنین اعتراضاتی، بر زمینە اتحاد، آگاهی و آمادگی برای اقدام و حرکات بزرگ و هماهنگ، چهارشنبە سوری امروز ، زمان و مکان شایستە‌ایی برای فوران مجدد خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و سیاست های ضد انسانی و سرکوبگرانە آن است. در چهارشنبە سوری امروز یاد عزیزان جانباختەامان را با برافروختن آتش خشم انقلابی و متحدانە، با اعلام آمادگی جهت ادامە راە و مسیر این عزیزان و جرقە انقلابی کە جانبازی آنان مسیرش را روشن و هموار نمود بە جهانیان نشان دهیم.

مردم آزادیخواە ایران و کردستان! زنان و جوانان بە پا خواستە !

در چهارشنبەسوری امروز، خیابان، کوچە و میدان شهرها و روستاها می تواند و باید در دستان متحد و یکپارچە شما باشد. با برافروختن آتش ، با ابراز شادی، بهار آزادی بعد از نابودی جمهوری اسلامی را نوید دهید. نشان دهید کە انقلاب “زن، زندگی، آزادی” زندە و برای نابودی جمهوری اسلامی و جامعەایی آزاد و فارغ از استبداد سلطنتی و مذهبی و دنیایی شاد برای انسانها آمادە و تدارک می بیند. با برپایی جشن و شادی متحدانە کابوس مرگ رژیم اسلامی را بە واقعیت نزدیک نمائید. امروز، روز تقابل میان تاریکی و روشنایی است کە جمهوری اسلامی و انقلاب “ژینا” آن را بە نمایش می گذارند. با پایان زمستان و نوید بهار، با نابودی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب، بهار شادی، گل های امید و آرزوهای مردم ایران هم شکفتە خواهد شد.

زندە باد انقلاب “زن، زندگی، آزادی”

زندە باد اتحاد و همبستگی مردم برای پیروزی