کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازنشستگی اجباری زهرا صیاد دلشاد پور

هیات تجدیدنظر کمیته تخلفات اداری استان گیلان ، روز شنبه 8 اردیبهشت ماه، “زهرا صیاد دلشاد پور” از معلمان شاغل در استان گیلان  را با تقلیل گروه به بازنشستگی اجباری محکوم کرد .

اتهام نامبرده، شرکت در تجمعات صنفی و حمایت از دانش آموزان در جریان جنبش ژینا/مهسا عنوان شده است. لازم به یادآوری است، در طی دو سال گذشته ، آموزش و پرورش استان گیلان ده ها تن از معلمان این استان را با محکومیت های انفصال ، اخراج  یا بازنشستگی پیش از موعد از امکان اشتغال محروم کرده است .