کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت گسترده جوانان در تهران

روز دوشنبه 7 مهر  ماه دستکم ۳۸۹نفر از جوانان تهران تحت نام “اراذل و اوباش”  توسط نیروهای انتظامی رژیم بازداشت شدند.

گفته می شود دستگیری این جوانان که طی ۱۵ساعت صورت گرفته همچنان ادامه دارد و در ۱۲۵ محله در کل سطح تهران صورت گرفته است.  اطلاق اراذل و اوباش به جوانان، برای مردم ایران امر شناخته شده‌ای است که حکومت برای سرکوب جوانان از آن استفاده می‌کند. چنانچه در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، او جوانان معترض را خس و خاشاک می‌خواند و روحانی نیز پس از سرکوب وحشیانه، جوانان شرکت کننده در اعتراضات آبان۹۸ آنان را مشتی خرابکار و اراذل و اوباش خواند.