کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت و احضار دو تن از اعضاء شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران

برپایه گزارش دریافتی، صبح روز شنبه ١٦ مهرماه “اسکندر لطفی” در منزل خود بازداشت و “مسعود نیکخواه” به اداره اطلاعات رژیم احضار گردید.

برپایه این گزارش “اسکندر لطفی” سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران و عضو هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان، روز ۱۶ مهرماه  ساعت ۷ صبح با شکستن شیشه درب منزل بار دیگر بازداشت گردید. نامبرده پس از حدود چهار ماه بازداشت روز چهارشنبه ٢٦ مرداد ۱۴۰۱ با قرار وثیقه ٢ میلیارد تومانی از زندان موقتا آزاد شدە بود.   همچنین “مسعود نیکخواه” نیز صبح همین روز با تماس تلفنی به اداره اطلاعات رژیم احضار گردید. لازم به ذکر است نیروهای امنیتی رژیم به منزل “شعبان محمدی” دیگر عضو هئیت مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان یورش برده و پس از شکستن درب منزل به دلیل در خانه نبودن وی نتوانستن نامبرده را بازداشت کنند.