کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت فعال کارگری فواد فتحی در تهران

روز شنبە ١٣ آبان‌ماه ١٤٠٢، “فواد (سیروس) فتحی”، فعال کارگری اهل سنندج و ساکن تهران توسط ماموران امنیتیرژیم در تهران بازداشت شد.

طبق گزارشات منتشر شده، “آقای فتحی” ساعاتی پس از بازداشت، طی تماس تلفنی کوتاهی بە خوانوادە خود اطلاع دادە است کە در زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد و توسط بازپرس شعبه هفتم دادسرای اوین تفهیم اتهام شده است. گفتنی است، پس از مراجعە خانوادە بە دادسرای اوین جهت پیگیری وضعیت”فواد فتحی”، مسئولین زندان بە آنها اعلام کردەند کە نام ایشان در سامانە ثبت نشدە است. همچنین گفتنی است، “فواد فتحی” در گذشتە نیز بە دلیل فعالیت‌های کارگری و صنفی سابقە احضار و بازداشت را داشتە است.