کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت فعال کارگری اهل سنندج برهان سعیدی

برپایه گزاراش دریافتی روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه، برهان سعیدی فعال کارگری اهل سنندج بازداشت شد.

این گزارش می افزاید نامبرده که از سوی اداره اطلاعات احضار شده بود پس از مراجعه به این نهاد  دولتی بازداشت شده اشت.  بە گفتە خانوادە این فعال کارگری تاکنون هیچ خبری از سلامت و محل بازداشت او در دست نمی‌باشد. گفتنی است برهان سعیدی پیش‌تر نیز به واسطه فعالیت‌های مدنی و کارگری سابقه بازداشت و محکومیت دارد.