کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت سه خبرنگار به اتهام همکاری با رسانه‌های خارج در ایران

روز چهار شنبه 11 آبان ماه، سه شهروند خبرنگار به اتهام عناصر اختشاش و همکاری با رسانه های خارجی دستگیر شدند.

بنا به گزارشات منتشر شده، این سه خبرنگار به اتهام گرفتن پول از رسانه های خارجی و تبلیغ علیع نظام دستگیر شده اند. گفتنی است که از مکان و وضعیت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.