کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

بازداشت دو فعال کارگری اهل سنندج

به گزارش دریافتی روز پنجشنبه 14 شهریور ماه دو فعال کارگری شهر سنندج به نام های “کامران ساختمانگر و سید علی حسینی” از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند.

گزارش مزبور می افزاید، نیروهای امنیتی رژیم با اجرای یک عملیات، فعالین کارگری کامران ساختمانگر ‌و سید علی حسینی را در اطراف شهرستان سقز دستگیر کردند.  به گفته این منبع خبری، سید علی حسینی پس از چندین ساعت بازداشت با قید وثیقه آزاد و کامران ساختمانگر به سنندج منتقل شده است. لازم به یاد آوری است که نیروهای امنیتی چند روز پیش بە منزل فعال کارگری کامران ساختمانگر یورش برده بودند، اما از آنجایی کە نامبردە در منزل نبود موفق بە بازداشت وی نشدە بودند. لازم به یادآوی است که در جریان این یورش کلیه وسائل شخصی نامبرده توسط ماموران رژیم ضبط گردید.