کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

بازداشت برادر جانباختە فواد قدیمی در دیواندره

روز پنجشنبه 16 شهریورماه بە گزارش مادران انقلاب،امید قدیمی برادر جانباخته “فواد قدیمی” روز پنجشنبه صبح بعد از آخرین تماس با خانوادەاش،گوشی وی از دسترس خارج میشود و خانوادەی وی پس از مراجعە بە ادارە اطلاعات شهر دیواندرە مطلع میشوند کە از سوی این نهاد بازداشت شدە است.

قابل ذکر است کە خانوادەی “امید قدیمی” در همین روز بارها بە اداره اطلاعات سپاە شهر دیواندرە مراجعە کردند،اما هیچ پاسخی بە آنها دادە نشدە بود.در ضمن امید قدیمی چند روز گذشتە بە ادارە اطلاعات دیواندرە احضار شدە و مورد تهدید قرار گرفتە بود.فواد قدیمی شهروند جوان اهل دیواندره که در جریان اعتراضات سراسری این شهر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به شدت مجروح شده بود،پس از سه روز در روز 30 شهریورماه 1401 در بیمارستان کوثر سنندج به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.