کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال کیوان صمیمی به زندان رجائی شهر کرج

کیوان صمیمی، زندانی و فعال مدنی و سیاسی ۷۳ ساله، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز پنجشنبه 7 بهمن ماه به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

نامبرده که پیشتر از زندان اوین به زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بود، روز دوشنبه ۴ بهمن به زندان اوین بازگردانده شد و یک روز بعد مجددا از این زندان خارج شد. مصطفی نیلی وکیل مدافع کیوان صمیمی  پیش از این دلیل جابجایی‌های پی‌در‌پی این زندانی را مخالفت دادیار اجرای احکام کرج با نگهداری وی در ندامتگاه مرکزی کرج و از سوی دیگر استناد واحد اجرای احکام دادسرای مقدس به رای خلاف قانون شعبه ۵۴ مبنی بر تبعید ایشان به کرج عنوان کرده بود.