کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال مریم محمودآبادی به زندان سیرجان

مریم محمودآبادی، ۲۵ ساله و یکی از بازداشتی‌های جنبش زن، زندگی، آزادی از روز چهارشنبه 16 خرداد ماه، پس از چند هفته بازداشت در انفرادی زندان کرمان به زندان سیرجان منتقل شده است.

مأموران امنیتی رژیم، در ۲۶ اردیبهشت ماه، با یورش به منزل مریم محمودآبادی در سیرجان او را بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در کرمان منتقل کردند. لازم به ذکر است، مریم محمودآبادی آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی آزادی در ایران، بیش از یک ماه را در انفرادی اطلاعات سپاه و سپس زندان کرمان در بازداشت بود.