کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال  زرتشت احمدی راغب به سلول انفرادی

زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، روز شنبه پنجم خردادماه، به دستور مسئولین زندان به صورت تنبیهی به سلول انفرادی منتقل شد.

گفتنی است، این اقدام توسط شورای انضباطی زندان، پس از اعتراض زرتشت احمدی راغب نسبت به انتقال احمدرضا حائری به سلول انفرادی صورت گرفته است.”لازم به ذکر است، احمدرضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، روز یکشنبه سی اردیبهشت ماه، پس از اعتراض نسبت به وضعیت سامان یاسین، به دستور رئیس زندان به سلول انفرادی منتقل شد.