کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتقال دو زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار برای اجرای حکم

روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، دو زندانی محکوم به اعدام با اسامی “علی اکبر قراگوزلو” و “کیوان استشفایی” از متهمان به قتل از بند ۳ زندان قزلحصار برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “علی اکبر قراگوزلو” ۳۷ ساله، مجرد و اهل ورامین است. او سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و به این اتهام به اعدام محکوم شده است. همچنین”کیوان استشفایی”، ۲۸ ساله، مجرد، اهل پاکدشت است او نیز از متهمان به قتل می باشد که 4 سال است در زندان است.