کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

انتشار بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

روز جمعه 18آذر ماه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه ای را در محکومیت اعدام محسن شکاری منتشر کرد.

در متن این بیان نامه اینطور آمده است، محسن شکاری به اتهام شرکت در اعتراضات مردمی اعدام شد. چند ده هزار نفر با همین اتهام در زندانند. این خطریست که همه بازداشت شدگان و هر یک از ما را که صدای اعتراضمان بلند شود تهدید میکند. اکنون که ما مردم معترض و حق طلب در میدانیم حکومت با اعدام و بازداشت و اعتراف گیری اجباری به این می اندیشد که بلکه بتواند به این گونه کمی صدای اعتراض ما را کم کند اما سخت در اشتباه است. ما مردم با  تمام قدرت از زندگی و معیشتمان دفاع میکنیم. ما دیگر حاضر به زندگی در بردگی و خفت نیستیم. اعدام ها و سرکوب نمیتواند ما را از مطالباتمان و از خواست حق داشتن یک زندگی شایسته و  داشتن حرمت و کرامت رها کند. شعار ما “زن، زندگی، آزادی” است و برای آن تلاش میکنیم. همچنین ما از فراخوانهای مردمی برای اعتصاب و اعتراض برای فردا علیه اعدام و برای آزاد کردن بازداشت شدگان حمایت میکنیم.