کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان

در راستای ادامه فشار نهادهای امنیتی رژیم بر فعالان صنفی معلمان، روز یکشنبه 21 فروردین، محمود بهشتی لنگرودی نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایران و چهره شناخته شده جنبش معلمان ایران احضاریه ای مبنی بر حضور در دادگاه دریافت کرد.

بنابر احضاریه دریافتی آقای محمود بهشتی لنگرودی، روز شنبه ۲۷ فروردین به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقام  رهبری رژیم» در شعبه ۱۰۱(کیفری۲) دادگاه عمومی و انقلاب رژیم شهرستان لنگرود محاکمه می شود. گفتنی است، جنبش معلمان ایران چنانچه تجربه ثابت کرده است با محاکمه و توبیخ و زندان متوقف نخواهد شد، همان طور که محمود بهشتی لنگرودی علی رغم بازداشت و زندان های متعدد و اعتصابات طولانی در جنبش معلمان ایران حضور دارد.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah