کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

افزایش آمار خشونت و آسیب های اجتماعی در اکثر شهرهای ایران

بر اساس گزارش رسانەهای داخلی،بحران های اجتماعی اعم از سرقت و خشونت علیە زنان،کودک آزاری و نزاع  در ایران طی 5 سال گذشتە افزایش یافتە است.

طبق دادهای مرکز آمار رژیم،سرقت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶،بیش از ۵۱ درصد افزایش داشته است.همچنین آمار نزاع جسمانی طی ۶ سال حدود ۷ درصد بیشتر شدە است.تعداد نزاع روانی نیز، ۲۸۰ مورد در سال ۱۳۹۶ بود و در سال گذشته به ۱۰۲۵ مورد رسید.در سال ۱۴۰۰ آمار نزاع فردی و دسته جمعی هم به ترتیب ۶۱۵ هزار و ۳۸۷ مورد و ۶ هزار و ۸۱۸ مورد بود،بەطوری کە نزاع فردی و دسته جمعی در ۶ سال گذشته کاهش یا افزایش چشمگیری نداشته است.همچنین سهم ۹۷ درصدی زنان در معاینات همسرآزاری بخشی از این گزارش است و بر اساس دادەهای مرکز آمار در سال گذشته ۷۱ هزار و ۴۳۱ مورد همسرآزاری ثبت شد که باز هم زنان با سهم ۹۷ درصدی بیشتر مورد همسرآزاری قرار گرفتند.گفته میشود که آمارهای جدیدی از وضعیت سرقت،قتل و کودک آزاری درایران منتشر نشده است،اما بر اساس آمارهای قبلی سرقت در ایران طی پنج سال بیش از ۵۱ درصد افزایش داشت.