کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

اعلام اعتراض اعضای انجمن صنفی معلمان سقز_کردستان

جمعی از اعضای انجمن صنفی معلمان سقز در روز پنجشنبه ۲۱ مهرماە ،  با حضور در آموزش و پرورش این شهرستان، اعتراض خود را در رابطە با دانش‌آموزان و همکاران بازداشت شدە، اعلام کردند.

این معلمان همچنین نسبت به ورود بدون مجوز نیروهای لباس شخصی بە مدارس، شلیک نیروهای سرکوب بە داخل مدارس و آسیب بە دو همکار خانم و عملکرد خارج از وظایف سازمانی برخی مدیران در معرفی دانش‌آموزان بە نهادهای امنیتی، اعتراض کردە و ضمن طرح پرسش از مدیریت و حراست این ادارە خواستار پاسخگویی و شفاف‌سازی پیرامون اقدامات صورت گرفتە توسط آنها شدند. آنها همچنین در پایان نسبت بە طرح دعوی حقوقی توسط معلمان و اولیای دانش‌آموزان، نسبت بە سهل‌انگاری ادارە و عدم انجام وظایف سازمانی توسط مدیریت و واحدهای ذیربط در حمایت و حفاظت از معلمان و دانش‌آموزان، و همچنین هزینەها و آسیبهای ادامەی روند امنیتی فعلی، هشدار دادند.