کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان و اعتصاب سه شنبه ۱۲ مهر معلمان!  در همبستگی با مردم بلوچستان و کردستان  و در حمایت از جنبش سراسری مردم ایران! 

گسترش جنبش مردمی از طریق تظاهرات هر روزه خیابانی، با اعتصابات سراسری دانشجویان، معلمان و مردم کردستان،  پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. تظاهرات گسترده ایرانیان خارج از کشور، در بیش از صد و پنجاه شهر جهان و حمایت گسترده زنان روژآوا، ترکیه، افغانستان، عراق و لبنان و همدلی هنرمندان و دانشگاهیان و ورزشکاران صاحب نام جهانی، از این مبارزات توده ای مردمی، با شعار  محوریزن، زندگی، آزادی، جلوه های رهایی بخش آن را بیش از پیش آشکار می سازد

برای مقابله با موج گسترش یابنده اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم ایران، حاکمیت سرکوبگر اسلامی برای نشان دادن قدرت خود، روی ضرب و شتم بیرحمانه و دستگیری دانشجویان و بویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف متمرکز شده است. همزمان با این اقدامات جنایتکارانه، جمهوری اسلامی به گلوله‌باران مقرهای احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان می پردازد. در کنار این اقدامات ددمنشانه،  با به رگبار بستن تظاهرات مردم بلوچ در زاهدان، تلاش می کند تا نیروهای مسلح کُرد و بلوچ را به واکنش نظامی وادارد و به بهانه جنگ مسلحانه،  جنبش فراگیر و آزایخواهانه مردم ایران را به قدرت های خارجی منتسب کند و با متحد کردن جیره خواران خود و جلوگیری از تردید و تزلزل در نیروهای مسلح، به قتل عام خونین‌تری روی آورد. هدف نیروهای سرکوب رژیم از این سیاست، کاهش شرکت هرچه وسیع تر مردم در مبارزه و جلوگیری از توده ای تر شدن جنبش و پیوستن بخش های هر چه بیشتری از مردم به خیزش سراسری علیه کلیت رژیم است.

برای در هم شکستن این سیاست جنایتکارانه و برای هر چه توده ای تر شدن مبارزات مردمی، بهترین راه گسترش اعتراضات خیابانی و اعتصابات سراسری و کشاندن آن به محیط های کار، به ویژه در بخش های کلیدی اقتصاد همچون آموزش و پرورش، خدمات عمومی، حمل و نقل شهری و میان شهری، نفت و پتروشیمی واست. هر گونه اقدام و عملیات نظامی در شرایط کنونی، چه در کردستان و چه در بلوچستان، از سوی هر نیرویی، مانع رشد و گسترش این جنبش اصیل مردمی و رهایی بخش خواهد شد و بهانه های لازم برای سرکوبی خونین تر را به دشمنان مردم می دهد.

ما امضا کننده گان این بیانیه، با حمایت همه جانبه از مبارزات انقلابی و  درخشان مردم در سراسر ایران، از اعتصاب سراسری دانشجویان، اعتصاب معلمان در سه شنبه ۱۲ مهر که توسطشورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایرانفرا خوانده شده، ابتکار دانش آموزان بویژه دانش آموزان دختر در تعطیلی مدارس و پیوستن به روند اعتراضات و اعتصاب عمومی با تمام قوا حمایت می کنیم. ما از مردم ایران میخواهیم که با دخالت فعال خود اجازه ندهند مزدوران سرکوبگر رژیم به محاصره دانشگاه‌ها و سرکوب و دستگیری دانشجویان ادامه دهد. ما همه ایرانیان آزاده در خارج از کشور را  فرا  میخوانیم  که از هر طریق ممکن و از جمله گسترش اقدامات اعتراضی و انعکاس هر چه وسیع تر اخبار خیزش سراسری مردم ایران، به حمایت های بیدریغ خود از این جنبش انقلابی ادامه دهند

پیروز باد خیزش سراسری مردم ایران علیه کلیت رژیم  جمهوری اسلامی

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ ،    ۳ اکتبر ۲۰۲۲