کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعلامیه فعالین کارگری شورائی در تهران، سنندج و کامیاران

فعالین کارگری شورائی در تهران، سنندج و کامیاران طی انتشار اعلاعیه ایی اعلام کرده اند که  “منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران” مورد حمايت جدی آنها است.

در بخشی از این اعلامیه آمده است،اخیرا و به ابتکار تعدادی از نهادها و تشکلهای صنفی و مدنی، “منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران” رو به جامعه منتشر شده است که حاوی نکات بسیار مهمی از خواست و مطالباتی است که چکیده و حاصل بیش از چهل سال مبارزه مستمر و پیگیر تشکلهای صنفی و فعالین کارگری و اجتماعی و انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی است که در طی  این سالیان با سازماندهی اعتصابات بزرگ کارگری و مبارزات  توده ای به ویژه در ماههای اخیر و تحمل رنج زندان و انواع مرارتها و محرومیتهای اجتماعی از جانب حاکمیت اما کوتاه نیامده و همچنان پرچم دفاع از حقوق کارگران و زنان و مردم تحت ستم و  انسانیت را برافراشته نگاه داشته‌اند. از نکات بارز و قابل تقدیر این منشور ایجاد همگرائی در میان جنبشهای اجتماعی مترقی اعم از کارگران ، معلمان ، بازنشستگان ،زنان و دانشجویان و … است. این منشور با طرح مطالباتی که دربرگیرنده بخش اولیه حقوق پایه‌ای و انسانی بخش وسیعی از جامعه است توانسته نظرها را به‌سوی خود جلب و همدلی و همراهی قابل توجهی در طی اینمدت کوتاه بدست آورد.