کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعدام سە زندانی در اورمیە

روز دوشنبە اول اسفند، سە زندانی در زندان مرکزی اورمیە بە اسامی، وحید بیضایی، سعداللە فرخی و علی بایرمی در سکوت کامل رسانەهای داخلی و خارجی، اعدام شدند.

گفته می شود روز یکشنبه سە زندانی مذکور جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند. لازم بە ذکر است کە، اتهام زندانیان اعدامی در اورمیە، جرائم مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد اعلام شدە است.