کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران و کارکنان پتروشیمی گچساران

کارگران و کارکنان پتروشیمی گچساران روز سه ضشبنه 16 اسفند ماه در اعتراض به عدم دریافت ۲ ماه دستمزد و فضای امنیتی محیط کار خود دست به اعتصاب زدند.

فقر و گرانی، نپرداختن به موقع دستمزدها، اخراج ها و نداشتن امنیت شغلی و چپاولگری های پیمانکاران، فضای امنیتی مراکز کاری و پایین بودن استانداردهای زیستی و عدم ایمنی محیط های کار از جمله موضوع اعتراضی کارکنان صنعت نفت در سطح سراسری است. در همین خصوص شورای سازماندهی کارگران تاکید کرده است: بساط پیمانکاران مفتخور باید در همه جا جمع شود و به امنیتی کردن فضای کار پایان داده شود. افزایش حقوقها و درمان رایگان از جمله خواست های فوری کارگرن در نفت است.